จํานองที่ดินกับธนาคารออมสินคิดค่าธรรมเนียมจดจํานองที่ดินอย่างไร ดูวิธีทำสัญญาจำนองที่ดิน 2566

จํานองที่ดินกับธนาคารออมสิน หรือธนาคารไหนดี ดีที่สุด 2566/2023

ปัจจุบันนอกจากการมองหาแหล่งกู้เงินด่วนได้จริงแล้ว สำหรับบางคนที่มีทรัพย์สินก็เริ่มที่จะมองหาแหล่งจํานองบ้าน จำนองที่ดิน เช่น จํานองที่ดินกับธนาคารออมสิน หรือจะเป็นการจำนองที่ดินกับธนาคารไหนก็ตาม ตามที่เข้าใจกันก็คือ การใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของธนาคารด้วย เพื่อเป็นหลักประกันในการกู้เงินกับธนาคาร หรือเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ โดยผู้ที่นำที่ดินไปจำนอง ยังคงมีสิทธิในการจับจองทรัพย์สินนี้หรือโฉนดที่ดินที่นำมาจำนองไว้กับธนาคารอยู่ และหากมีการทำผิดสัญญาจำนองที่ดินกับธนาคาร ธนาคารที่รับจำนองที่ดินก็มีสิทธิที่จะนำโฉนดที่ดินนั้น ไปขายต่อสู่ท้องตลาดได้ แต่กว่าจะถึงเวลานั้นก็ใช้เวลานานพอสมควร

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การจํานองที่ดินกับธนาคารออมสิน 2566/2023

จํานองที่ดินกับธนาคารออมสิน มีค่าธรรมเนียมจดจํานองที่ดินอะไรบ้าง

  • ผู้จำนองจะต้องจ่ายค่าจํานองที่ดิน 1% ของวงเงินที่ใช้ในการจำนอง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท 
  • ค่าธรรมเนียมในการจดคำขอที่ดิน โดยปกแล้วค่าธรรมเนียมจดจํานองที่ดินกับธนาคาร จะอยู่ที่แปลงละ 5 บาท
  • ค่าภาษีอากรแสตมป์ ซึ่งจะคิดตามวงเงินจำนองที่ได้จริงจากการจํานองที่ดินกับธนาคารออมสิน เช่น หากมีวงเงินจำนองที่ดิน 2,000 บาท ก็จะคิดค่าภาษีอากรแสตมป์ 1 บาท 
  • ค่าธรรมเนียมโฉนดละ 75 บาท กรณีที่มีการไถ่ถอนที่ดินคืน

คุณสมบัติผู้ที่ต้องการจํานองที่ดินกับธนาคารออมสิน

  1. ผู้กู้จะต้องมีสัญชาติไทย และจะต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และหากรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วจะต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี
  2. ผู้ที่จํานองที่ดินกับธนาคารออมสินจะต้องมีอาชีพ และมีรายได้ที่แน่นอนต่อเดือน
  3. ที่ดินจะต้องเป็นของผู้กู้ ซึ่งสามารถกู้เพื่อการไถ่ถอนจำนองการกู้เงินสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคจากสถาบันการเงินอื่นได้
  4. จํานองที่ดินกับธนาคารออมสินที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชน มีสาธารณูปโภคตามความจำเป็น

จํานองที่ดินกับธนาคารออมสิน กับการจดจำนองที่ดินมีอายุกี่ปี

สำหรับการจํานองที่ดินกับธนาคารออมสินจะเป็นเงินกู้ระยะยาว ซึ่งจะได้ระยะเวลาการชำระเงินไม่เกิน 25 ปี นับตั้งแต่เดือนที่จะต้องมีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยงวดแรกตามสัญญาจำนองที่ดิน โดยจะมีการทบทวนวงเงินทุกปีและเมื่อที่ดินที่ผู้จำนองนำมาจำนองไว้จะหลุดจากการเป็นที่ดินหรือสินทรัพย์ของตน ก็ต่อเมื่อผู้จำนองขาดการส่งดอกเบี้ยมานานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

จํานองที่ดินกับธนาคารออมสิน หรือจํานองที่ดินกับธนาคารไหนดี

ธนาคารออมสินมีบริการทางการเงินที่หลากหลายให้เลือกใช้บริการ เช่น บริการสมัครสินเชื่อธนาคารออมสินออนไลน์  แต่สำหรับผู้ที่ต้องการกู้เงินจำนวนมากการเลือกจำนองที่ดินจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเพราะให้วงเงินที่สูง แต่หลายคนคงตั้งคำถามว่าควรเลือกจำนองที่ดินกับธนาคารไหนดี ซึ่งในแต่ละธนาคารก็จะมีเงื่อนไขในการใช้หลักทรัพย์ และวงเงินที่ได้แตกต่างกันไป อย่างธนาคารออมสินจะให้วงเงินที่ไม่เกิน 10 ล้านบาท หรือให้ได้ไม่เกินร้อยละ 80-90 ของราคาที่ประเมินได้ รวมไปถึงระยะเวลาในการผ่อนชำระที่แตกต่างกันอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเอกสารต่าง ๆ ของผู้กู้เอง หรือจะเป็นเงื่อนไขในที่ดินหรือหลักประกันนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะต้องการจํานองที่ดินกับธนาคารออมสิน หรือจะเป็นของธนาคารอื่น ๆ ก็จะต้องเช็ครายละเอียดต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจ ซึ่งนอกจากวงเงินที่จะได้แล้ว จะต้องดูในเรื่องของอัตราดอกเบี้ย การจดจำนองที่ดินมีอายุกี่ปี ซึ่งมีความเหมาะสมหรือไม่ ก่อนตัดสินใจที่จะทำสัญญาจำนองที่ดิน กับธนาคารนั้น ๆ นั่นเอง